എണ്ണ & വാതകം / ഖനനം

എണ്ണ, വാതകം, ഖനന വ്യവസായത്തിനുള്ള എസ്പിഎൽ ഉപകരണങ്ങൾ

ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജ്ജ വിഭവം എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവുമാണ്.ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനും ഉപജീവനത്തിനും അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മാറിയിരിക്കുന്നു.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന നിലയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും മുതൽ മരുന്നുകളും ഗാർഹിക ക്ലീനറുകളും വരെ ആയിരക്കണക്കിന് ദൈനംദിന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അവർ നൽകുന്നു.

എണ്ണ, വാതക വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രധാന ഡ്രൈവർ ജലവും ഊർജ്ജവുമാണ്, ഇത് കൂടാതെ ഉപഭോക്താവിന് എണ്ണയും വാതകവും വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല.അതിനാൽ, വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, ഉൽപ്പാദനം, വിതരണം എന്നിവയ്ക്കിടെ അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക കാൽപ്പാടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും മലിനീകരണവും വായുവിലൂടെയുള്ള മലിനീകരണവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം റിഫൈനറികൾ കുറഞ്ഞ സൾഫർ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

എക്‌സ്‌ട്രാക്‌ഷൻ മുതൽ - കടൽത്തീരത്തും കടൽത്തീരത്തും - ശുദ്ധീകരണം, സംസ്‌കരണം, ഗതാഗതം, സംഭരണം എന്നിവയിലേക്ക്, ഹൈഡ്രോകാർബൺ ശൃംഖലയിലുടനീളം SPL ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ശരിയായ താപ കൈമാറ്റ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്.ഊർജം ലാഭിക്കാനും കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും എണ്ണ, വാതക വ്യവസായത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിദഗ്ധ അറിവും സഹായിക്കുന്നു.

1