എണ്ണയും വാതകവും ഖനനവും

എണ്ണ, വാതക, ഖനന വ്യവസായത്തിനുള്ള എസ്‌പി‌എൽ ഉപകരണം

ഇന്ന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട Energy ർജ്ജ വിഭവം എണ്ണയും പ്രകൃതിവാതകവുമാണ്. ആധുനിക ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനും നിലനിൽപ്പിനും അത് അനിവാര്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന sources ർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾ എന്ന നിലയിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് ദൈനംദിന ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അവർ നൽകുന്നു - ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ മുതൽ മരുന്നുകൾ, ഗാർഹിക ക്ലീനർമാർ വരെ.

എണ്ണ, വാതക വ്യവസായത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകം വെള്ളവും Energy ർജ്ജവുമാണ്, ഇത് കൂടാതെ ഉപഭോക്താവിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് എണ്ണയും വാതകവും വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും കഴിയില്ല. അതിനാൽ, വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, ഉൽപാദനം, വിതരണം എന്നിവയ്ക്കിടെ അതിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക കാൽപ്പാടുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും മലിനീകരണവും വായുവിലൂടെയുള്ള മലിനീകരണവും കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം റിഫൈനറികൾ കുറഞ്ഞ സൾഫർ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. 

എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യൽ മുതൽ കടൽത്തീരവും ഓഫ്‌ഷോറും വരെ - ശുദ്ധീകരണം, സംസ്കരണം, ഗതാഗതം, സംഭരണം എന്നിവ വരെ ഹൈഡ്രോകാർബൺ ശൃംഖലയിലുടനീളം ശരിയായ താപ കൈമാറ്റ പരിഹാരങ്ങൾ എസ്‌പി‌എൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. Products ർജ്ജം ലാഭിക്കാനും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അവരുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും എണ്ണ, വാതക വ്യവസായത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിദഗ്ദ്ധരുടെ അറിവും സഹായിക്കുന്നു.

1